Történet

A labor elkészítésével kapcsolatos háttérinformációk


A pályázat célja a teherviselő faszerkezetek vizsgálati eljárásának infrastrukturális megteremtése az Intézményünkben. A fával való építés a környezetbarát építkezés egyetlen módja. A projekt megvalósulása során a Tartószerkezet-vizsgáló laboratórium közvetlenül támogatja és lehetővé teszi a fával való építkezés tágabb elterjedését, mert korszerűbb, és igényesebb faszerkezetek fejlesztését teszi lehetővé, amely gazdaságosabb és esztétikusabb is egyben.

A Kar története


A faipari mérnökképzés 1957-ben indult el Sopronban az akkori Erdőmérnöki Főiskolán és 1962-ben már önálló karként működött. Magyarországon egyedül a Faipari Mérnöki Karon képezünk a faanyag felhasználásával, feldolgozásával foglalkozó felsőfokú szakképesítésű szakembereket. A Karon folyó képzés szervesen kiegészíti egyetemünk Erdőmérnöki Karának tevékenységét így a két oktatási egység teljes mértékben átfogja a faanyag termesztésének és feldolgozásának körét.

A Faipari Mérnöki Kar a 2002/2003-as tanévtől kezdődően 12 szakon oktatja hallgatóit. Ez a tevékenység ma már igen nagy területet ölel fel, a faipari és könnyűipari mérnökképzéstől a művészeti jellegű és szakoktatói szakokon keresztül az informatikusok oktatásáig. 21 tanszék és önálló intézet kiválóan felkészült oktatói gárdája gondoskodik az oktatási feladatok magas színvonalú ellátásáról. Az elsőrangú elméleti képzés mellett a diákok gyakorlati tapasztalatszerzését szolgálja a Kar számos laboratóriuma, műhelye is. Az oktatásban a Kar szoros együttműködésre törekszik a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki és Közgazdaságtudományi Karaival.

Magyarországon az okl. faipari mérnökképzés a Ny-Magyarországi Egyetemen, Faipari Mérnöki Karon folyik, ahol a képzés mellett egyedül itt végeznek a faipar részére alap és alkalmazott kutatást hazánkban. Az általános faipari mérnökképzés keretében képezünk faszerkezet-tervező szakirányos hallgatókat, akik végzést követően a faszerkezetek tervezésére jogosultságot is kapnak a MMK-tól.  A képzés keretében a legfontosabb és kötelezően oktatott tárgyak a Faépítészet, a Tartószerkezetek I-II (VEM), Teherviselő faszerkezetek I-II, Alapozás, Földművek, Épületfizika, Aniztróp rugalmasságtan, Faépületelemek gyártása, Építéstechnológia. A faszerkezet-tervező szakirányunkat 1999-ben a BME, Építőmérnöki Kar, Mechanika Tanszékével közösen indítottuk.

A Faipari Mérnöki Karon a Cziráki József Faanyagtudományok és Technológiák doktori iskolában 1993 óta folyik akkreditált doktori képzés. A doktori iskolában megalakulása óta 19-en szereztek doktori (PhD.) oklevelet, és jelenleg mintegy harminc doktorandusz folytatja tanulmányait.

A Kar legfőbb célja  - és amelyet küldetési nyilatkozatában is megfogalmaz - , hogy Magyarországon és Közép-Európában meghatározó szerepet töltsön be a fához, a faanyaghoz (faalapú anyagokhoz), a faszerkezetekhez (bútor- és építési szerkezetekhez) kapcsolódó mérnöki és alkalmazott művészeti ismeretek oktatása és kutatása területén. Az egyetem regionális feladatiból adódóan a Kar – az itt folyó műszaki képzés bázisán – küldetésének tekinti a gazdasági informatikus, a könnyűipari mérnök, a mérnök-tanár és a műszaki szakoktató képzés Nyugat-Dunántúli végzését.

A Faipari Kutató Intézet (FAKI) 1998-as megszűnése után a Nyugat-Magyaroszági Egyetem Faipari Mérnöki Kara maradt Magyarország egyetlen faipari kutatóhelye. Ennek megfelelően a Karnak kell kielégíteni a hazai faiparban felmerülő mindennemű kutatás-fejlesztési igényt. Ennek a komoly feladatnak a koordinálására és elősegítésére 2001. márciusában a Faipari Mérnöki Kar létre hozta a Faipari Kutató és Szolgáltató Központot (FKSzK). A Központ célkitűzése a magyar faipari cégek teljes körű támogatása, mindennemű kutatás-fejlesztési igényének kielégítése.

A Faipari Mérnöki Kar kutatói elmúlt években igen sok fontos alap- és alkalmazott kutatási projektben vettek részt. A Kar kiemelkedő kutatási és fejlesztési tevékenységének eredménye-képpen a közelmúltban a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok keretén belül pályázatot nyert A nemzeti erdővagyon minőségi fejlesztésének és bővítésének valamint a fahasznosítás korszerűsítésének programja címmel. A négy éves futamidejű kutatómunkából a Kar legtöbb egysége kiveszi a részét.

 A kutatási feladataink folytatásához és újabbak megvalósításhoz elengedhetetlenül fontosnak tartottuk egy olyan centrum kialakítását, amely tevékenységében felöleli a faanyaghoz szűkebb és tágabb értelemben kapcsolódó alap-, alkalmazott és ipari kutatást.

A faszerkezetek oktatásában és kutatásában elengedhetetlen a kísérleti munka. A Karnak a faanyag vizsgálatában régóta kiemelkedő tapasztalatai és kísérleti eredményei vannak, például a fa és a fakompozitok rugalmas ortrotróp, viszkóelasztikus tulajdonságainak vizsgálata területén. Ezzel szemben a faszerkezeti elemek, kapcsolatok, szerkezeti modellek területén kevés a tapasztalatunk, mert nem rendelkeztünk az ilyen vizsgálatokhoz szükséges terhelő és mérőberendezésekkel. A pályázatunkkal éppen ezt a hiányosságunkat szüntettük meg azzal, hogy Tartószerkezet-vizsgáló Laboratóriumot alakítottunk ki és szereltünk fel.

A Tartószerkezet-vizsgáló laboratóriummal a teljes méretű faszerkezet és a próbatest méretű vizsgálatok közötti mérettartományhoz tartozó szerkezetek vizsgálatát valósítjuk meg.

 

Az általunk fontosnak ítélt  szerkezetek fajtái és vizsgálati eljárások:


- 4-6 m hosszúságú fagerenda, panel statikus törő valamint szerkezetdinamikai vizsgálata

- szerkezeti kapcsolatok, kapcsolóelemek, kötések teherbírási, merevségi, stabilitási és dinamikai vizsgálata

- faszerkezet kicsinyített modellvizsgálata

- bútor ajtó ablak teherbírási, merevségi és tartóssági vizsgálata

- bútor, ajtó és ablak szerkezeti kapcsolatainak statikus és dinamikus erőtani vizsgálata

- egyszerű betonvizsgálat

Az alap és alkalmazott kutatásokban a fenti eljárások bármelyikére szükség lehet. További felhasználási lehetősége a laboratóriumnak az ipari szolgáltatás, amely ezen a szakmai területen teljesen kielégítetlen a korábban említett okok miatt.


 ELŐZMÉNYEK


A NyME, Faipari Mérnöki Kara 2005 évben jelentős összegű  támogátást (GVOP-2004-3.2.1-0199)  nyert el a „Közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyek kutatási infrastruktúrájának fejlesztése” keretében. A támogatással megvalósuló projekt címe „Tartószerkezet-vizsgáló laboratórium felszerelése faszerkezetek fejlesztéséhez”.  A pályázat forrása részben az európai közösség kohéziós alap, és hazai nemzeti kutatási forrás.

 Az elnyert pályázat konkrét célja kari tartószerkezet-vizsgáló laboratórium kialakítása, amely az épületszerkezeti elemek mellett az ajtók, ablakok teherbírási és tartóssági vizsgálatát is lehetővé teszi.  Az ajtók, ablakok szabványos terhelhetőségi és tartóssági vizsgálatai a hazai gyártók termékeinek minősítését szolgálnák, végső célként az EU-ban notifikált, tanúsításra felhatalmazott szerv szolgáltatásaként. Ez a szolgáltatás kiterjedhet a határon túli szomszédos területekre is, amennyiben a nálunk megvalósított vizsgáló infrastruktúra teljesebb és az EU új minősítési koncepcióinak jobban megfelel.

 A laboratórium egyrészt a Faszerkezet-tervező szakirányú mérnökképzésünk és szakmérnök-képzésünk színvonalának emelését biztosítja, másrészt lehetővé teszi a teherviselő faszerkezetek tudományos igényességgel megalapozott tervezését, fejlesztésé, kutatását az épületszerkezetek, a bútor-, ajtó-, ablakszerkezetek területén.

 A Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karán koncentráltan létezik az a szellemi kapacitás, ami a faipar vállalkozásai számára a versenyképességükhöz, növekedésükhöz szükséges fejlesztési feladatokat megfelelő laboratóriumi felszereltség birtokában képes megoldani. Egy ilyen vizsgáló-fejlesztő intézmény közelsége kedvezően hat a vállalkozásoknak a régióban való megtelepedésére.

 Magyarországon az okl. faipari mérnökképzés a Ny-Magyarországi Egyetemen, Faipari Mérnöki Karon folyik, ahol a képzés mellett egyedül itt folyik a faipar részére alap és alkalmazott kutatás hazánkban. Az általános faipari mérnökképzés keretében képezünk faszerkezet-tervező szakirányos hallgatókat, akik végzést követően a faszerkezetek tervezésére jogosultságot is kapnak a Magyar Mérnök Kamarától.  A képzés keretében a legfontosabb és kötelezően oktatott tárgyak a Faépítészet, a Tartószerkezetek I-II (VEM), Teherviselő faszerkezetek I-II, Alapozás, Földművek, Épületfizika, Aniztróp rugalmasságtan, Faépületelemek gyártása, Építéstechnológia. A faszerkezet-tervező szakirányunkat 1999-ben a BME, Építőmérnöki Kar, Mechanika Tanszékével közösen indítottuk.

A faszerkezetek oktatásában és kutatásában elengedhetetlen a kísérleti munka. A Karnak a faanyag vizsgálatában régóta kiemelkedő tapasztalatai és kísérleti eredményei vannak, például a fa és a fakompozitok rugalmas ortrotróp, viszkóelasztikus tulajdonságainak vizsgálata területén. Ezzel szemben a faszerkezeti elemek, kapcsolatok, szerkezeti modellek területén kevés a tapasztalatunk, mert nem rendelkezünk az ilyen vizsgálatokhoz szükséges terhelő és mérőberendezésekkel. A pályázatunkkal éppen ezt a hiányosságunkat szüntettük meg azzal, hogy Tartószerkezet-vizsgáló Laboratóriumot hoztunk létre.

A Tartószerkezet-vizsgáló laboratóriummal a teljes méretű faszerkezet és a próbatest méretű vizsgálatok közötti mérettartományhoz tartozó szerkezetek vizsgálatát valósítjuk meg.


Alapadatok

Tartószerkezet-vizsgáló Laboratórium
Cím:9400 Sopron, Bajcsy-Zs. E. u. 9.
Helyrajzi szám: 6162
Teljes alapterület: 236,64 m2
Technológiai alapterület:152,59 m2